Vedtægter

Eventyrriddernes Rollespilsforening

§1 – Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er ”Eventyrriddernes rollespilsforening” og forkortes ERF.
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.

§2 – Formål
Stk. 1: Foreningens formål er at drive folkeoplysende arbejde ved udbredelse af og kendskab til rollespil, bordrollespil og brætspil og andre beslægtede aktiviteter, såsom kurser, turneringer og andre arrangementer.
Foreningen vil gennem rollespil og lignede aktiviteter skabe et værdifuldt fællesskab for børn, unge og voksne. 

Stk. 2: Forenings formål er også at være hovedarrangør af eventyrfestivalen ”Fantasydage” 

§3 – Medlemskab
Stk. 1: Medlemskab opnås ved udfyldelse af indmeldelsesblanket og ved betaling af kontingent.
Medlemskab er først gyldigt, når der er betalt kontingent. 

Stk. 2: Foreningen henvender sig primært til børn og unge i alle aldre. Men tillader også voksne medlemmer. 

A) Aktivt-medlem.   
B) Støtte-medlem.  

Stk. 3: Indmeldelse i foreningen sker i følgende kategorier:

Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes, hvis vedkommende med forsæt modarbejder foreningens interesser, repræsenterer foreningen negativt eller begår ulovligheder i forbindelse med foreningens virke. Eksklusionen skal vedtages af bestyrelsen med et kvalificeret flertal.

Stk. 5: En eksklusion af et medlem kan kun blive omstødt enstemmigt af bestyrelsen eller af generalforsamlingen med flertal på 2/3 af de afgivet stemmer. 

Stk. 6: Ved eksklusion har et medlem altid mulighed for at få prøvet sin sag ved den førstkommende Generalforsamling.

§ 4 – Kontingent og økonomi.
Stk. 1: Midler til foreningens drift henhører, dels fra kontingent fra medlemmerne og dels fra foreningens aktiviteter. Derudover kan der søges om tilskud fra kommunen, andre tilgængelige fonde og legater.

Stk. 2: Medlemskontingentet fastlægges af generalforsamlingen for et år frem i tiden.

Stk. 3: Kontingent:
Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Stk. 4: Betaler man for en periode sker der automatisk fornyelse. F.eks. via PBS.
Medmindre medlemmet har givet udtryk for andet ønske ved indmeldelsen. 

Stk. 5: Udmeldelse af foreningen er alene gyldigt, hvis det er meddelt skriftligt til bestyrelsen. 

Stk. 6: Allerede betalt kontingent refunderes ikke og medlemskab er bindende for den betalte periode.

Stk. 7: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 5 – Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er ERFs øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i årets første kvartal.
Stk. 3: Alle betalende medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.
Medlemmer under 16 år stemmer via forældre/værge. 

Stk.: 4: Generalforsamlingen skal varsles af bestyrelsen senest to uger før afholdelse.
Indkaldelsen skal ske på/via foreningens sociale medier, hjemmeside og via e-mail og SMS, hvis det er muligt.  

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Formalia: Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
 • Formandens beretning, samt generalforsamlingens godkendelse af denne.
 • Regnskabsaflæggelse, v. kassereren, samt generalforsamlingens godkendelse af denne.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelse.
  Formand + et bestyrelsesmedlem vælges på lige år. (for en 2-årige periode)
  Kasserer + to bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år. (for en 2-årige periode)
 • Valg af revisor. 
 • Eventuelt.

Stk. 6: Forslag om vedtægtsændringer skal leveres skriftligt til bestyrelsen mindst en uge før generalforsamlingen. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 af generalforsamlingens stemmer.

Stk. 7: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsens formand mindst en uge før Generalforsamlingen. 

§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af de myndige medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er indleveret til formanden.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 7 – Bestyrelse

Stk. 1: Foreningen ledes af bestyrelsen, der foruden formanden, består af mindst 4 medlemmer.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Formand + et bestyrelsesmedlem vælges på lige år.
Kasserer + to bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fordeler ansvarsposter efter behov. F.eks. sekretær, næstformand, osv. 

Stk. 2: Hvis en bestyrelsespost ikke er besat ved førstkommende ordinære generalforsamling, vil denne komme på valg.

Stk. 3: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne samt generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4: Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af foreningen, herunder:

 • At ansætte og afskedige fastansatte medarbejdere og koordinatorer. 

Herunder medarbejdere som får A-løn. 

 • Administration & regnskab. 
 • At fastlægge rammer og mål for foreningens aktiviteter. 
 • At føre tilsyn med ovenstående. 

Stk. 5: Bestyrelsen kan uddelegere ledelsesopgaver til enten lønnede ansatte eller frivillige medhjælpere. 

Stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig med simpelt flertal.
Beslutninger kan tages uden at hele bestyrelsen behøver at være samlet.

Stk. 6. Punkt 2: Beslutninger kan tages uden, at bestyrelsen behøver at mødes fysisk, f.eks. via mail, onlinemøder, telefonmøder eller lignende, så længe kravet om simpelt flertal for beslutninger overholdes.
Hele bestyrelsen skal inviteres til disse ikke-fysiske møder.

Stk. 7: Posten som medlem af bestyrelsen er ulønnet.

Stk. 8: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, afholder bestyrelsen et konstituerende møde, hvor de diverse poster uddelegeres.

Stk. 9: Bestyrelsen kan godkende udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 8: Formanden – og i dennes fravær, næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelsen sker skriftligt, med angivelse på dagsorden, tid og sted, når formanden skønner det nødvendigt.
Eller når bare ét bestyrelsesmedlem anmoder om dette, overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter anmodningen er kommet formanden til kendskab.

§ 8. Økonomi og regnskab

Stk. 1: ERFs regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Det er den til enhver tid siddende formand og kasserer, der tegner foreningen.

Stk. 3. Formand og kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Formand og kasserer kan råde over foreningens konti, samt indgå aftale herom.

§ 8.4 Formand og kasserer kan i fællesskab give prokura (B-adgang) til netbank samt dankort til separate underkonti til foreningens ansatte. Herunder, men ikke udelukke til, administrator, bogholder og revisor

§9. Opløsning af foreningen

Stk. 1: Eventyrriddernes rollespilsforening kan opløses, hvis der er 3/4 flertal for det, på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2: Overskydende midler i form af penge, materialer, indbo og lignende vil ved en opløsning overdrages til Landsforeningen Bifrost, eller til lokale rollespilsforeninger.